New Pollinator Plan guidelines for local communities

The National Biodiversity Data Centre is delighted to release an update of ‘Local Communities: Actions to Help Pollinators’.

This free guideline provides simple, evidence-based recommendations for community groups on how to help pollinators and biodiversity. The guidelines are now also available in Irish, thanks to funding from the Tidy Towns Local Authority Pollinator Award steering group.

Building on the recommendations in the previous guidelines, the new guidelines include up to date advice on what pollinators need and how to support them based on the latest scientific evidence. Communities can choose from 24 actions across themes such as meadows, nesting habitat, and pesticide elimination. The guideline also includes a new voluntary scoring system to help communities track their progress.

Download here:

Local communities: Actions to Help Pollinators

Pobail Áitiúla: Gníomhartha ar son pailneoirí

 

Kate Chandler, Communities and Engagement Pollinator Officer said:

“We’re delighted to launch a new guideline for local communities. We know that groups all over the island of Ireland are already doing excellent work to tackle the biodiversity crisis. Some are even leading the way in trialling methods of meadow management and finding pesticide alternatives.

Pollinators are still in decline, but our data shows that local populations are increasing where actions are taken to help them. This proves that what we are doing is working. Much of that success is down to the hard work of local communities, through their own work programmes, in collaboration with their local authorities, and in pursuit of schemes like the Tidy Towns Pollinator Award.

We hope these updated guidelines will help communities of all sizes choose the right actions for pollinators, and that new groups will be inspired to join the effort to create a landscape where pollinators can survive and thrive.”

A huge thank you to everyone who helped the development of the updated guidelines, and to the Department of Agriculture, Food and the Marine who provided funding for its design. Thanks to the Tidy Towns Local Authority Pollinator Award steering committee who provided funding to enable us to create an Irish language version of these guidelines.

Download Local Communities: Actions to Help Pollinators here: Local Communities: Actions to Help Pollinators

 

Treoirlínte Nua do Phobail Áitiúla

Tá áthas ar an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta leagan nuashonraithe de ‘Pobail Áitiúla  Gníomhartha le Cabhrú le Pailneoirí’  a eisiúint. 

Cuireann an treoirlíne saor in aisce seo, atá bunaithe ar fhianaise, moltaí  simplí ar fáil do ghrúpaí pobail faoin tslí le cabhrú le pailneoirí agus leis an mbithéagsúlacht.  

Áirítear comhairle atá suas chun dáta faoina dteastaíonn ó phailneoirí agus faoin tslí  le tacú leo, bunaithe ar na moltaí sna treoirlínte  roimhe seo, sna moltaí  nua atá bunaithe ar chomhairle eolaíochta  suas chun dáta. Is féidir le pobail rogha a dhéanamh as 24 gníomh trasna théamaí amhail móinéir, gnáthóga neadaithe agus díothú lotnaidicídí.   Áirítear freisin córas nua scórála deonach sa treoirlíne le cabhrú le pobail  a ndul chun cinn a leanúint . 

Dúirt Kate Chandler, Oifigeach Pobal  agus Rannpháirtíochta i dtaca le Pailneoirí 

“Tá áthas orainn treoirlíne nua do phobail áitiúla a sheoladh. Tá a fhios againn go bhfuil obair den scoth á déanamh cheana féin ar fud na hÉireann chun dul i ngleic le géarchéim na bithéagsúlachta. Tá cuid díobh ar thús cadhnaíochta, fiú, agus modhanna bainistithe móinéar á dtástáil acu agus leaganacha malartacha lotnaidicídí á lorg acu. 

Tá pailneoirí fós ag dul i meath, ach taispeántar sna sonraí atá againn go bhfuil pobail áitiúla ag dul i méid san áit a bhfuil gníomhartha á gcur i bhfeidhm chun cabhrú leo.  Cruthaíonn sé sin go bhfuil á dhéanamh againn ag oibriú. Tá cuid mhaith den rath sin bunaithe ar obair chrua na bpobal áitiúil, trína gcláir oibre féin, i gcomhpháirt lena n-údaráis áitiúla, agus iad ag cur i gcrích scéimeanna cosúil le Gradam Pailneora na mBailte Slachtmhara.  

Tá súil agam go gcabhróidh na treoirlínte nuashonraithe seo le pobail idir bheag is mhór, na gníomhartha cearta a roghnú  agus go spreagfar grúpaí nua le dul i bpáirt leis an iarracht tírdhreach a chruthú ina mbeidh pailneoirí ábalta maireachtáil agus rathú.  

Buíochas mór le gach duine a chabhraigh le forbairt na dtreoirlínte nuashonraithe agus leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a chuir maoiniú ar fáil dá dhearadh.

Buíochas le coiste stiúrtha Ghradam Pailneora Bhailte Slachtmhara na n-Údarás Aitiúil a chuir maoiniú ar fáil le cabhrú linn leagan Gaeilge de na treoirlínte sin a chruthú.

Íoslódáil Pobail Áitiúla: Gníomhartha le Cabhrú le Pailneoiri anseo: Pobail Áitiúla: Gníomhartha ar son pailneoirí

 

Find out more: 

Local communities: Actions to help pollinators – English

Pobail Áitiúla: Gníomhartha ar son pailneoirí – Irish

Community pages – All-Ireland Pollinator Plan

Resources for community groups

Community case studies

Tidy Towns Pollinator Award

 

 

Be the first to hear about the latest news and opportunities with the All-Ireland Pollinator Plan. Click here to subscribe to our monthly newsletter.